Fem års motor- och elektronikgaranti

Garantin gäller endast fordon som importerats till Sverige eller Norge av Polaris

Industries utsedda generalagent, Polaris Scandinavia/Polaris Norway. Garantin gäller

Endast så länge fordonet är registrerat i Sverige eller Norge.

Ansvaret för garantin har den återförsäljare, i texten kallad säljaren, som sålt

fordonet till köparen.

Den heltäckande garantitiden uppgår till två år.

Under tidsperioden tre till fem år efter leveransen gäller garantin endast motorkomponenter,

inklusive startmotor, och elektronik. Med elektronik avses digitala instrument, styrenheter

för tändning, bränsleinsprutning och chassi samt laddningsregulator. Med elektronik avses inte

elektriska förbrukningsdetaljer som exempelvis glödlampor, strömbrytare och batterier.

Detaljer som är att betrakta som förbrukningsdetaljer, exempelvis bränslefilter, kopplingslameller

samt drivremssystemet omfattas inte av garantin.

Garantin gäller utan begränsning av körsträcka.

Tävlingsmotorcyklar undantas från garantin, t ex motorcyklar för dragracing

och banracing.

Garantins omfattning

Säljaren svarar för fabrikations- och materialfel som föreligger vid leverans eller

som uppkommer under garantitiden under förutsättning att:

• enbart Indian originalreservdelar används

• fordonet skötts enligt föreskrifterna i instruktionsboken, serviceboken eller

annan dokumentation som tillhandahålls av Polaris Scandinavia/Polaris Norway

• reparation, service, inspektion samt montering av tillbehör som är kritiska

för fordonets funktion, ej utförs av annan än av tillverkaren eller säljaren

auktoriserad verkstad.

• oljebyte och service eller inspektioner utförts vid rätt tid eller körsträcka

och att detta kan styrkas med hjälp av korrekt ifyllda servicekort

• fordonet inte har vanvårdats eller blivit ombyggt

• fordonet ej har använts vid tävling eller tävlingslika förhållanden eller

överbelastats på annat sätt.

som fel betraktas inte

• de intrimnings- eller justeringsåtgärder som kan erfordras innan eller i

samband med första service

• normal åtgång av förbrukningsdetaljer

• normal förslitning.

Reklamation

Reklamationsanspråk som inte kan hanteras inom ramen för Indians femårsgaranti

skall hanteras enligt konsumentköplagen inom respektive land. Om köparen

vill påtala ett fel skall säljaren informeras om detta inom skälig tid.

Normalt upp till två månader, beroende på felets art, efter det att felet upptäckts

eller borde ha upptäckts.

Avhjälpande av fel

Säljaren bestämmer den lämpligaste åtgärden för att avhjälpa ett fel på fordonet.

Avhjälpandet enligt garantin skall ske inom skälig tid efter reklamationen

och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen.

Vid bestämmande av vad som är skälig tid bör man bland annat ta hänsyn till

köparens behov av fordonet, felets art och omfattning, svårighet att fastställa

felet samt den tidpunkt då köparen ställt fordonet till säljarens förfogande.

Fel som inte är av väsentlig betydelse och inte påverkar fordonets användbarhet

avhjälps efter samråd med köparen, normalt vid lämplig ordinarie servicetillfälle.